1. Algemeen
In deze voorwaarden wordt Installatiebedrijf W. Freriks, gevestigd te Heelweg aan de Kuenenweg 5, 7055 AG, aangeduid als IWF en haar contractspartner als afnemer.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met IWF.
1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan IWF aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden IWF heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2. De prijsvermeldingen van IWF zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door IWF op haalbaarheid is beoordeeld. IWF heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in deze website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2. Alle door of in opdracht van IWF gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van IWF en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan IWF te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van IWF van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

5. Prijzen
5.1. De zaken van IWF worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van IWF.
5.2. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt IWF de wijze van verzending. Zaken reizen voor risico van de afnemer.

7. Leveringstermijnen
7.1. De levertermijn is afhankelijk van de tijdsduur die verzender (TPGPost) nodig heeft om de bestelling bij de afnemer te krijgen
7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat IWF na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij IWF een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.
7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens IWF. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van IWF of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Zichtzendingen
8.1. IWF verstrekt geen zichtzendingen, vanwege de universele/gestandaardiseerde aard van de gevoerde producten.

9. Betaling
9.1. Betaling dient vóór verzending te geschieden, ofwel via bankoverschrijving. Pas na ontvangst van het gehele bedrag wordt bestelling verzonden.
9.2. Niet tijdige betaling geeft IWF het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.3. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9.4. IWF staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door IWF uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van IWF de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.
10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van IWF de zaken aan IWF ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan IWF of aan de door IWF aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
10.4. IWF verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van IWF ten behoeve van andere aanspraken die IWF op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van IWF zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van IWF tot volledige voldoening van al hetgeen IWF van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11. Reclames
11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan IWF kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt IWF geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
11.3. Indien een reclame door IWF gegrond wordt bevonden, heeft IWF het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan IWF worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval IWF onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. IWF aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door IWF op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin IWF deze zaken aan de afnemer afleverde.

12. Garantie
12.1. IWF staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
12.2 Cliënt de van ons gekochte producten heeft beschadigd of dusdanig heeft verwaarloosd dat die producten niet meer verkoopbaar zijn.
12.3 Cliënt veranderingen aan de van ons gekochte producten heeft aangebracht of die gekochte producten heeft laten repareren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IWF.
12.4 Cliënt de van ons gekochte producten op de verkeerde wijze gebruikt, op de verkeerde netspanning aansluit of blootstelt aan omstandigheden die niet eigen zijn aan de functionaliteit van die producten.
12.5 Cliënt de van ons gekochte producten niet op de gebruikelijke- dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze heeft onderhouden. 12.6 Cliënt de producten gebruikt in samenhang met producten van andere leveranciers die voor die toepassing ongeschikt zijn.
12.7 Cliënt de van ons gekochte producten op ander wijze heeft beschadigd.

13. Handelsmerk
13.1. Eventuele fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door IWF afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen verwijderd of gewijzigd worden.

14. Aansprakelijkheidsbeperking
14.1. IWF, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
14.2. Onverminderd het vorenstaande is IWF in ieder geval nimmer aansprakelijk:
\tA: wegens niet, of niet tijdige levering;
\tB: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
\tC: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
\tD: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
\tE: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in IWF bedrijfsruimte bevinden;
\tF: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
\tH: voor schade veroorzaakt door geleverde software;
\tI: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
\tJ: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
14.3. Indien IWF in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt IWF slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is IWF nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
14.5. De afnemer zal IWF vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens IWF.
14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IWF of haar leidinggevende ondergeschikten.

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door IWF niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan IWF niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor IWF als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van IWF alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door IWF redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
15.3. IWF heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. IWF is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is IWF gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. IWF behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
15.4. IWF heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16. Ontbinding
16.1. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst IWF schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen in de bestelling te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.
16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door IWF verrichte prestaties, en heeft IWF onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17. Consumentenkoop
17.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van IWF tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat IWF zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
18.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
18.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen IWF en afnemer, tenzij IWF er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Installatiebedrijf W. Freriks
Kuenenweg 5
7055 AG Heelweg
Tel: 0315-241700
Fax: 0315-242522

Kamer van Koophandel Arnhem, no. 09087755